Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ AMBRAMY.pl

Niniejszy Regulamin stanowi zasady oraz sposób sprzedaży internetowej prowadzonej przez AMBRAMY.pl z siedzibą prz ul. Imielińska 130, 41-407 Imielin, NIP 646 298 44 42, za pośrednictwem witryny internetowej ambramy.pl (zwanej dalej: „Sklepem” ,„Portalem” lub „Systemem”). Regulamin niniejszy jest integralną częścią umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

§ 1. Definicje.

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - oznacza dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy.

 4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel internetowy w Portalu, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

 6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

 9. Biuro Sprzedawcy - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: 41-407 Imielin, ul. Imielińska 130.

 10. Sprzedawca - oznacza ambramy.pl z siedzibą ul. Imielińska 130, 41-407 Imielin, NIP 646 298 44 42

 11. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Portalu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.


§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Portalu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies",  które podczas korzystania przez Klienta z Portalu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Portalu na urządzeniach końcowych Klienta.

 3. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć „cookies” w swojej przeglądarce internetowej przez takie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, aby blokowała „cookies” lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku „cookies” na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu.

 4. Zakazane jest wykorzystywanie Portalu przez Klienta w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.


§ 3. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę.

 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dobrowolnie zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Towarów Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Towarach oferowanych przez Sklep. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na przycisk w Koncie Klienta: „Nie wysyłaj więcej Newslettera”.

 5. Zapisanie się do Newslettera jest także jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody o której mowa w art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Klienta dla celów marketingu bezpośredniego – odczytania Newslettera.


§ 4. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje samodzielnie Rejestracji.

 2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie.

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Portalu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy.

 4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło do Konta Klienta.

 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość i obowiązek zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta otrzymuje on od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, informację potwierdzającą złożenie formularza.

 8. W wypadku pozytywnej weryfikacji Klienta przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość o aktywacji Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§ 5. Procedura zamawiania

 1. Informacje zawarte w Portalu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Klient może składać zamówienia w Portalu w każdym czasie.

 3. Klient składający zamówienie w Portalu, konfiguruje zamówienie wybierając Towar lub usługę, które chce nabyć. Kompletowanie zamówienia polega na wybraniu polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem w Portalu. Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”.

 4. Przesłanie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła w terminie dwóch dni roboczych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.  

 6. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.


§ 6. Płatności

 1. Ceny zamieszczone w Portalu przy Towarze stanowią ceny brutto i netto oraz nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Towary:
  1) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  3) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  4) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, z opcją odbioru osobistego w biurze Sprzedawcy, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności) zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy.
  5) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
  6) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, z opcją odbioru osobistego w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś Towar wydany w Biurze Sprzedawcy);
  7) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z opcją odbioru osobistego w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś Towar wydany w Biurze Sprzedawcy);
  8) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy).

 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi drogą elektroniczną dodatkowy 3-dniowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę jaka powstała u Sprzedawcy na skutek odstąpienia Sprzedawcy od umowy sprzedaży z powodu nie dokonania płatności w terminie.

§ 7. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Państw Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy instrukcję montażu Towarów i instrukcję użytkowania Towarów.

 8. Brak instrukcji montażu Towaru lub instrukcji użytkowania Towaru Klient obowiązany jest zgłosić niezwłocznie po dokonaniu Dostawy.

 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.


§ 8. Rękojmia

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Sprzedawcy tylko wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie powołanych zobowiązań nastąpiło z winy Sprzedawcy.

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy o której mowa w ust. 2 ograniczona jest do wartości Zamówienia.


§ 9. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela Klientowi rocznej gwarancji na Towary, liczonej od dnia ich Dostawy, w trakcie której Sprzedawca będzie odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, lub jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 2. W przypadku Towarów, które zostały zamontowane lub zamontowane i uruchomione warunkiem odpowiedzialności Sprzedawcy jest wykonanie montażu Towarów  w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w dostarczonej przez Sprzedającego instrukcji montażu Towaru i użytkowanie Towaru zgodnie z wytycznymi zawartymi w dostarczonej przez Sprzedawcę instrukcji użytkowania Towaru.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za lekkie otarcia i zadrapania (uszkodzenia powłok lakierniczych) Towaru powstałe na skutek jego normalnego użytkowania, a także za wady powstałe z powodu mechanicznego uszkodzenia Towaru spowodowanego wadliwą eksploatacją, w tym brakiem należytej konserwacji Towaru.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru powstałe na skutek nieprawidłowego zamontowania, użycia lub uruchomienia Towaru niezgodnie z instrukcją montażu.

 5. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne wynikłe z niewłaściwego przechowywania Towaru przez Klienta  lub osoby trzecie, nieautoryzowanych zmian i przeróbek lub napraw dokonywanych przez Klienta lub osobę trzecią.

 6. Reklamacja rozpoznawana jest na podstawie zawiadomienia o wadzie Towaru.

 7. Zawiadomienie o wadzie Towaru następuje w drodze zgłoszenia reklamacji sporządzonego przez Klienta na piśmie lub elektronicznie w terminie  jednego miesiąca od dnia wykrycia wady. Zgłoszenie zawiera co najmniej:
  1) opis stwierdzonych wad i usterek i okoliczności ich powstania;
  2) fotografie lub pliki audiowizualne przedstawiające wadliwy Towar, które w miarę możliwości ukazują stwierdzoną wadę;
  3) miejsce położenia Towaru, opis jego użycia ze wskazaniem sposobu montażu oraz podmiotu dokonującego montażu;
  4) wskazanie oczekiwanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana produktu, obniżenie ceny).

 8. W przypadku wykrycia wady Towaru należy zaprzestać użytkowania Towaru w celu zabezpieczenia wady. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z dalszym użytkowaniem Towaru mimo stwierdzenia wady fizycznej.

 9. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni.

 10. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji, a w przypadku nieuwzględnienia reklamacji wskaże na przyczyny takiej decyzji.

 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca dostarczy Klientowi Towary lub ich części wolne od wad na własny rachunek w najszybszym możliwym terminie.

 12. Uwzględnienie reklamacji polega na wymianie Towaru lub jego części na wole od wad lub naprawie Towaru lub obniżeniu ceny. O sposobie uwzględnienia reklamacji decyduje Sprzedawca.

 13. W przypadku konieczności naprawy Towaru Klient obowiązany jest na żądanie Sprzedawcy zdemontować Towar lub jego część podlegającą reklamacji i przesłać Towar lub jego część na koszt Sprzedawcy do Biura Sprzedawcy lub w inne wskazane przez Sprzedawcę miejsce. Po dokonaniu naprawy Towaru, Sprzedawca zwraca Towar Klientowi, który dokonuje ponownego montażu.

 14. Od dnia Dostawy naprawionego Towaru lub jego części gwarancja w stosunku do tego Towaru lub tej jego części która uległa naprawie biegnie na nowo.

 15. W przypadku drugiej reklamacji tego samego Towaru lub jego części reklamacja w przypadku jej uwzględnienia polega wyłącznie na wymianie Towaru lub jego części na nowy i pozbawiony wad.

 16. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu kosztów demontażu i ponownego montażu Towaru w związku z koniecznością jego dostarczenia Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości wartości Towaru lub jego części podlegającej reklamacji. Jeśli przewidywany koszt montażu i demontażu przekracza wartość reklamowanego Towaru lub jego części Klient powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę, który może zmienić sposób realizacji reklamacji na wymianę Towaru lub jego części na nowy.

 17. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać przyjęte wyłącznie na podstawie faktury lub innego dokumentu księgowego dokumentującego sprzedaż Towaru.

 18. Reklamacje związane z wadami, które nie są ukryte lub wadami ilościowymi muszą być zgłoszone przez Klienta przy Dostawie lub odbiorze produktów. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji uznaje się, że towar został dostarczony lub odebrany jako niewadliwy i kompletny.

 19. Sprzedawca może zaoferować w Sklepie w stosunku do wybranych Towarów lub ich części odpłatną usługę dodatkowej gwarancji na okres dodatkowego roku lub dodatkowych dwóch lat po zakończeniu terminu podstawowej gwarancji.


§ 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.


§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W odniesieniu do niniejszego Regulaminu i zawartych umów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności zaś umowy sprzedaży stosuje się wyłącznie prawo polskie.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Klientem będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 3. Do umowy sprzedaży nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.

 4. Jeżeli któreś z postanowień umowy sprzedaży w tym ni niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność bądź skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony podejmą działania w celu zastąpienia postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem odzwierciedlającym cel równoważny lub zbliżony do celu postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne.

 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać przez Sprzedawcę przetłumaczona na dowolny język właściwy dla Klienta.

 6. W razie wątpliwości lub rozbieżności znaczeniowej pomiędzy egzemplarzem Regulaminu w języku polskim oraz egzemplarzem Regulaminu w języku obcym decydujące znaczenie ma treść umowy w języku polskim.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 8. Zmiana cennika Towarów w Sklepie nie stanowi zmiany umowy.

 9. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili przez Klienta.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

 11. Spory wynikłe na gruncie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jak również umów sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 12. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu.A.M-BRAMY S.C.
NIP: 646 298 44 42
41-407 Imielin, ul. Imielińska 130
tel: +48508330007
tel: +48502370706
biuro@ambramy.pl
adam.stolorz@op.pl

Bramy garażowe rolowane
Bramy garażowe segmentowe
Bramy przemysłowe
Rolety
Inteligentny dom

Sprzedaż, montaż i serwis bram rolowanych i segmentowych, oferta inteligentnego
domu, rolety okienne. Szybka realizacja zamówień.
Konkurencyjne ceny